لیست کارهای محول شده ( انجام شده ) در واحد بیماریها 1393
ردیف عنوان اقدام مسئول تاریخ عنوان شده مهلت زمانی تاریخ نتیجه تفاوت نتیجه
1 تحویل فرمهای آیتم ها و کد گذاری آن خانم ایرانپور 930410 930510 ...... 19
2 تحویل فرمهای آیتم ها و کد گذاری آن خانم کاووسی 930410 930510 ...... 19
3 بازدید از پایگاه بهداشتی بصورت گروهی خانم ایرانپور 930402 930431 ...... 29
4 بازدید از پایگاه بهداشتی بصورت گروهی خانم کاووسی 930402 930431 ...... 29
5 آمار واکسیناسیون آقای کاووسی 930510 پایان ماه 930522 0 ثبت در پروتال
6 تحویل فرمهای آیتم ها و کد گذاری آن آقای کاووسی 930410 930510 ...... ......
7 تحویل شاخص های مربوطه خانم ایرانپور 930528 930605 ...... ......
8 تحویل شاخص های مربوطه خانم کاووسی 930528 930605 ...... ......
9 تحویل شاخص های مربوطه آقای کاووسی 930528 930605 ...... ......
10 ثبت اطلاعات زنجیره در پرتال آقای محمود آقایی 930528 930510 ...... ......
11 پیگیری مسلول زنگنه 930525 930531 930528 0 پیگیری انجام شده
12 تحویل خلاصه پسخوراندهای بازدید های انجام شده خانم ایرانپور 930518 930531 ...... 0
13 تحویل خلاصه پسخوراندهای بازدید های انجام شده خانم کاووسی 930518 930531 ...... ......
14 تحویل خلاصه پسخوراندهای بازدید های انجام شده آقای کاووسی 930518 930531 ...... ......


بازدید مراکز - واحد بیماریها
همکاران آقای کاووسی خانم ایرانپور خانم کاووسی محمود آقایی توضیحات
بافت 93/5/21 22و23 مرداد مرخصی
کرمان 3.11 93/5/20-93/5/19 18 دهسرد-19 و 20 کرمان
صوغان آشین 3.16
سرنی
معدن صوغان
دشت ده
علی آباد *
سرخان *
محمد شفیع 930529
امیر آباد *
مرکز 930529
دولت آباد قادر آباد
موتور بلوچها *
سرگز
معدن آبدشت
ضمیمه *
مرکز
سلطان آباد مرکز
سلطان آباد1
سلطان آباد2
ده شیخ
حسین آباد بهادری
وکیل آباد وکیل آباد 1
وکیل آباد 2
قلعه نو *
مرکز
شاهماران حسین آباد
تخت خواجه
پایگاه شهری
زرگرها
علی آباد ش *
چیل آباد
مرکز
دهسرد پتکان 93/5/19 سه خانه بهداشت بازدید شود...
خسروآباد 93/5/19 سه خانه بهداشت بازدید شود...
گیجوئیه 93/5/19 سه خانه بهداشت بازدید شود...
سیاهکوه
امیر طاهری
مرکز 93/5/18
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١١٠٩٦٩
 ایـن مـاه : ١٠٦٣
 ایـن هـفتـه : ٢٨٧
 دیـروز : ٣٢
 امـروز : ١٤