آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١١٠٩٦٨
 ایـن مـاه : ١٠٦٢
 ایـن هـفتـه : ٢٨٦
 دیـروز : ٣٢
 امـروز : ١٣

نظرسنجی
عملکرد شبکه بهداشت بعد از ابتدای سال 91 تا کنون چگونه بوده است؟

    

معرفی پرسنل واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه

 پست الکترونیک داخلی اتاق سمت نام و نام خانوادگیردیف 
 asmakh1368@gmail .com 106 مسئول گسترش اسماء خادمی پور 1 


فعالیت های واحد گسترش شبکه شامل موارد ذیل است :  

 ١ ) مدیریت اطلاعات :

·         جمع آوری اطلاعات مربوط به مناطق جغرافیایی بر اساس تقسیمات کشوری

·         جمع آوری اطلاعات مربوط به موقعیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی منطقه

·         جمع آوری اطلاعات مربوط به ساختار جمعیتی منطقه

·         جمع آوری و تهیه و تدوین گزارش برای سطوح بالاتر و ارائه پسخوراند برای سطوح پایینتر.

·         طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

 ٢ ) مدیریت منابع :

الف ) تجهیزات سرمایه ای و لوازم مصرفی:

مدیریت تجهیزات سرمایه ای شامل  : خرید و توزیع  بصورت متمرکز و غیر متمرکز ، نگهداری لوازم ، خارج کردن لوازم اسقاطی از سیستم و تامین لوازم مصرفی می باشد .

ب ) تامین فضای فیزیکی

·     ساخت – تجهیز و راه اندازی واحد جدید)این فعالیت با استفاده از اعتبارات عمرانی دانشگاه انجام می شود)

·     نگهداری ساختمان: هرساله از محل بودجه جاری مبلغی برای تعمیرات واحدهای بهداشتی اختصاص می یابد .

ج ) نیروی انسانی

·         برآورد نیروی انسانی

·         استخدام -  جابجایی – انتقال – ترفیع و ارتقاء شغلی کارکنان با هماهنگی این واحد انجام می شود

·         هماهنگی و برنامه ریزی برای آموزش  کوتاه مدت حین خدمت نیروی انسانی

٣ ) برنامه پزشک خانواده :

یکی از برنامه های مهم که در حال اجرا در سیستم می باشد و زیر نظر گروه گسترش شبکه انجام می شود برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی است . این برنامه از سال 1384 در روستاها و شهرهای زیر 20000نفر جمعیت اجرا می شود .در حال حاضر۶مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری روستایی خدمات پزشک خانواده را شامل ویزیت پزشک عمومی و مامایی توسط پزشک و ماما ،خدمات دارویی، آزمایشگاهی ، تزریقات و پانسمان، نوار قلب و . . . به جمعیت تحت پوشش ارائه می دهند . 

٤ )  فعالیت های مرکز آموزش بهورزی : شامل ، پذیرش ،  تربیت وباز آموزی بهورزان می باشد .

٥ ) مدیریت بودجه : فعالیت های واحد در این خصوص شامل موارد ذیل است :

·     هماهنگی و همکاری با مدیریت بودجه دانشگاه در خصوص وضعیت بودجه ای مراکز بهداشت  شهرستانها در بعد جاری ( ارائه اطلاعات و تعداد واحدهای تحت پوشش  موجود ) و عمرانی

·         نظارت بر امر درآمدهای مرکز بهداشتی درمانی با توجه به سقف تعیین شده

·         هماهنگی با سازمانهای بیمه گر در خصوص تعرفه ها –اخذ فرانشیز و کسورات بیمه ای.