۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
فرم صندوق شکایات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
نام و نام خانوادگی بیمار :
تاریخ بستری بیمار :
بخش یا واحد مربوطه :
شرح شکایت و پیشنهادات :
آدرس و شماره تماس :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *