۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
خانه های بهداشت
سفر وزیر بهداشت
ستاد
افتتاح بیمارستان
افتتاح دیالیز