۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه، به منظور بررسی آمادگی واحدهای بهداشتی در مخاطره با سیل، کمیته بحران با حضور معاون اجرایی و مسئولین واحدهای ستادی تشکیل شد. معاون اجرایی این مرکز در این باره گفت: ایجاد آمادگی در پرسنل بهداشتی از ضروریات یک پاسخ مناسب در زمان وقوع مخاطرات است و کلیه واحدهای بهداشتی ضمن بررسی وضعیت فیزیکی ساختمانی آمادگی لازم جهت ارائه خدمت در بحران های ناشی از سیل در خود ایجاد نمایند. امین حسینی افزود: در هنگام وقوع سیل، فوریت هایی از قبیل آلودگی آب و مواد غذایی، ایجاد زمینه جهت شیوع بیماری های واگیر و افزایش شدت بیماری های غیر واگیر، آسیب به گروه های آسیب پذیر مانند کودکان و مادران باردارو...می تواند سیستم بهداشتی را با مشکل مواجه کند. در این نشست همچنین، رضا امانی مسئول بحران وظائف اعضا بحران را تشریح و بر آمادگی پرسنل در این زمینه تاکید کرد.