۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه، در این کارگاه آموزشی مهندس مرتضی امیری مدیر شبکه بهداشت و درمان به بیان اهداف کارگاه پرداخت و درادامه اسماء خادمی مسئول گسترش به بیان دستورالعمل برنامه پزشک خانواده پرداخت و درپایان از بهورزان فعال تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

11
12
14
3
5