۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

 

اسما خادمی

لیسانس بهداشت خانواده

مسئول واحد

42480826

صدیقه میرزاده

لیسانس بهداشت عمومی

کارشناس

42480826

 

شرح وظایف:


 •   هماهنگی تامین ،توزیع و نگهداری نیروی انسانی

 •   هماهنگی تامین و نگهداری ،تجهیزات و خودرو

 • هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه

 •  هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهداشتی

فرایندهای واحد گسترش :


 • طرح گسترش

 • تامین نیروی انسانی

 •  توزیع اضافه کاری – ماموریت  و محرومیت از مطب

 • تامین و نگهداری تجهیزات و خودرو

 • جمع آوری و ثبت اطلاعات IHNS

 •  تربیت بهورز

 • بازآموزی بهورزان و مربیان

 • آموزش مداوم کارکنان

 • آموزش بدو خدمت