۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

 

تلفن تماس:42480445-034 داخلی 116

شرح وظایف:

1-  هماهنگی تامین ،توزیع و نگهداری نیروی انسانی

2-  هماهنگی تامین و نگهداری ،تجهیزات و خودرو

3-هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه

4- هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهداشتی

فرایندهای واحد گسترش :

1-طرح گسترش

2-  تامین نیروی انسانی

3- توزیع اضافه کاری – ماموریت  و محرومیت از مطب

4- تامین و نگهداری تجهیزات و خودرو

5- جمع آوری و ثبت اطلاعات IHNS

6- تربیت بهورز

7- بازآموزی بهورزان و مربیان

8- آموزش مداوم کارکنان

9-آموزش بدو خدمت