۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
 

شرح وظايف واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها :

 

1-انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي منطقه و تعيين اولويتها جهت پيش بيني برنامه هاي اجرائي

2– پيش بيني و تهيه لوازم و وسايل مورد نياز و توزيع آن بين واحد هاي تابعه جهت اجراي عمليات طبق اعتبار مصوب

3– همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي و درماني به منظور بررسي فعاليت مراكز مذكور در زمينه مبارزه با بيماريها

4– شركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش و پيشگيري از بيماريها – نظارت بر انجام كليه امور فني واحدهاي تابعه ( سمپاشي – بيماريابي- نمونه برداري-مبارزه با ناقلين-واكسيناسيون و امور قرنطينه )

5– بررسي گزارش هاي آمار رسيده از مراكز بهداشتي و درماني از نظر اپيدميولوژيك

6- تهيه و تنظيم گزارشتات مورد نياز و ارائه آن به مقامات  مسولان مربوطه

7-تعيين دزصد موفقيت برنامه ها با تعيين عوامل مربوطه بوسيله نمودارها و تجزيه و تحليل آماري مسائل

8-هدايت و همكاري در اجراي برنامه هاي تدوين شده در سطح استان از لحاظ پيشگيري ، تحقيق ، درمان و مراقبت

9-جلب همكاري درون بخشي .

10-آزمايش نمونه و كنترل اپيدمي هاي درماني و نحوه گهداري مواد بيولو‍ژيك و غيره