۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مهدیه سلطانی نژاد 

لیسانس بهداشت عمومی

مسئول واحد

42480412

 

آفریده امینی زاده 

لیسانس بهداشت عمومی

کارشناس باروری و سالمندان

42480412

 

       

 

شرح وظایف:


برنامه سلامت باروری :

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه عملیاتی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره های آموزشی براساس ضوابط

-طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها                                                      

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العملها و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

- تهیه نظارت ومطالب علمی مرتبط در مطبوعات

-  ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج درخبرنامه و سایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزار پایش استاندارد ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارت به صورت ۶ماه یکبار

- برنامه ریزی اقدامات مداخله برنامه مشاوره قبل از ازدواج وافزایش جلب مشارکت مردان وکاهش حاملگی ناخواسته وپرخطر

- کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی جمعیت وارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاء فرآیند های موجود

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

-نظارت بر عملکرد واحد های محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه باروری سالم و فرزندآوری

-نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی جهت ارائه مشاوره فرزندآوری به گروه های هدف

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

برنامه مادران:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

-طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها           

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- هماهنگی با اموردارویی جهت تامین مکمل های مادران وپیگیری اقدامات مربوطه درواحد های محیطی

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهایارائه دهنده خدمات سلامت مادران

- برآورد فرمها ودفاتر مادران با همکاری واحد گسترش شبکه

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمرجهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت ازواحدهای تابعه با ابزار پایش استانداردهر۶ماه یکبار ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها وتهیه شاخصهای مقایسه ای واحدها

- اجرایی دقیق فرآیند نظام کشوری مراقبت از مرگ مادر

- طراحی مداخلات خاص در خصوص کاهش مرگ مادر

- ارسال به موقع آمار واطلاعات مربوطه( چک لیستخود ارزیابی مهارت عملی پرسنلی ،خود ارزیابی سلامت مادران ،عملکرد آموزشی وگزارشات اقدامات مداخله ای )به مرکز بهداشت استان

- همکاری برنامه وبزرگداشت روز ماما

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاء فرآیندهای موجود

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظرمافوق

 

برنامه کودکان:

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها           

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- پیگیری اعتبارات وبرنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

 -هماهنگی با امور دارویی جهت تامین مکمل ها وداروهای موردنیاز ونظارت بر نحوه توزیع ومصرف

- نظارت بر نحوه در خواست وتوزیع ومصرف شیر مصنوعی در شهر وروستا مطابق باشاخص کشوری

- برنامه ریزی به منظور افزایش درصد مراقبت کودکان زیر ۸ سال سالم وزیر۵ سال بیمار

 - همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده

- برآورد فرمها ودفاتر کودکان با همکاری واحد گسترش شبکه

- تشکیل منظم کمیته های سلامت کودکان ، شیر مادر،مرگ ومیر ، دارویی و.......طبق زمان بندی اعلام شده

- نظارت پایش وارزشیابی کودک سالم براساس زمان بندی وارسال فیدبک بموقع وپیگیری مداخلات لازم

-  انجام ارزیابی بیمارستانها دوستدار کودک طبق برنامه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

-  ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه وسایت

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- پیگیری تکمیل منظم واطلاعات مرگ ومیر به استان

- کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته شیر ومادر وارائه گزارشات مربوطه

- اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقا فرآیند های موجود

- همکاری منظم بابیمارستانهای تابعه جهت دست یابی به اهداف برنامه کودکان

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

برنامه سالمندان :

- احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

- تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

- تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

- تعیین نیازهای آموزشی سالمندان وبرنامه ریزی جهت ارتقاء آموزش

- طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها           

- سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

- پیگیری اجرایی برنامه سلامت سالمندان درسراهای سالمندان

- پیگیری وراه اندازی مرکز ریفرال سالمندان ،نظارت واجرای فعالیتها در مرکز مربوطه

- پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستور خرج

- همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات

- برآورد فرمهای سالمندان با همکاری واحد گسترش شبکه

- تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

-  ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه ها

- شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

- پیگیری مستمرجهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

- انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزارپایش استاندارد ،ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها به صورت ۶ماه یکبار

- کنترل وتجزیه وتحلیل آمارهای مربوطه وارسال به موقع به مرکز بهداشت استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسی های مقایسه ای مقطعی

- برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی سالمند وارائه گزارشات مربوطه

- تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

-هماهنگی و همکاری جهت آموزش دانشجویان

-هماهنگی جهت آموزش پرسنل جدید الورود

-هماهنگی وجمع بندی برنامه آموزشی کارکنان براساس ضوابط اعلام شده

- انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظرمافوق

 

برنامه میانسالان :

- تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت میانسالان بر اسا رسالت ، اهداف ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها

- استخراج فعالیتها از برنامه تفضیلی بصورت ماهیانه ، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه بصورت فعلی

- برنامه ریزی مدون جهت توجیه پزشکان ، کاردانان و بهورزان در جلسات هماهنگی ماهیانه و تنظیم صورتجلسات

-نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و باز آموزی برای کلیه کارکنان اعم از پزشکان و ماماها (بخش دولتی و خصوصی) ، کاردانان و بهورزان

- برنامه ریزی جهت آموزش جامعه در زمینه شیوه زندگی سالم ئر میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان و جمع آوری گزارشات

- شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

- هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان

- پیگیری و تشکیل جلسات هماهنگی کاردانان ، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

- تهیه فهرست ارگان ها و ادارات و تعیین فعالیت هایی که می توان با آن ها همکاری مشارکت داشت ، هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن (صورتجلسات هماهنگی ، برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و ... )

- تعیین اعضای هسته آموزشی شیوه زندگی سالم در میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان ، صدور ابلاغ کتبی برای ایشان و هماهنگی جهت شرکت آنان در کارگاه ها و فعالیت های آموزشی

- بایگانی منظم کتب ، جزوات و پمفلت ها و ارسال جزوات آموزشی مورد نیاز به واحدهای محیطی

- تهیه فهرست اسامی پزشکان وماماهای بخش خصوصی و ارسال آخرین دستورالعمل ها و جزوات به ایشان

- ارسال اخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای محیطی ، بیمارستان ، دانشگاه و غیره (بنا به مورد) ، توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی منظم دستورالعمل ها

- هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح هزینه و ارسال بموقع اسناد به مرکز بهداشت استان

- برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق چک لیست ، ارسال فیدبک نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه

- پیگیری جمع آوری آمار و محاسبه شاخص های برنامه و ارسال آمار شش ماهه به مرکز بهداشت استان

- تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخص های برنامه (اعم از شاخص های فرایند خدمت و شاخص های مرتبط با پوشش خدمات به طور سالانه) و نصب در واحد سلامت خانواده و جمعیت و ارایه به معاونت بهداشتی

- بررسی شاخصهای برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص

- تنظیم عملکرد آموزشی به صورت شش ماهه و ارسال به استان

- تهیه عملکرد فعالیت ها به صورت شش ماهه بر اسا فرمت ارسالی از مرکز بهداشت استان و ارائه به معاونت بهداشتی و مدیر شبکه

- همکاری در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

- انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

- همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت