۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مریم شیخ بردسیری

لیسانس بهداشت حرفه ای

مسئول واحد

42480412

 

شرح وظایف:


 • نياز سنجي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نياز سنجي سلامت انجام شده در شهرستان

 • طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي

 • جلب حمايت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت

 • جلب حمايت و همکاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت

 • ارائه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي مرکز بهداشت و ساير سازمانها

 • نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش و ارتقاي سلامت

 • مشارکت در اجراي برنامه هاي سلامت در شهرستان

 • نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

 • آموزش کارکنان ساير واحدهاي شبکه بهداشت شهرستان در حوزه هاي آموزشي ، ارتباطي و اطلاع رساني

 • طراحي ، اجرا و ارزيابي بسيجهاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان

 • ترويج شيوه زندگي سالم در سطح شهرستان