۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي :

 1. شناخت و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات، مشاغل كشاورزي و خدمات در منطقه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي مذكور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي
 2. همكاري در تنظيم و پيگيري برنامه هاي آجرائي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي از كار، بيماريهاي واگير، مسموميت ها و حوادث و سوانح ناشي از كار با همكاري پزشك طب کار
 3. آگاهي از حدود ملي تماس شغلي عوامل بيماريزا به منظور ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار كه به نحوي به سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين لطمه وارد مي سازد.
 4. نمونه برداري، اندازه گيري، تجزيه و تحليل ارزيابي عوامل زيان آور و مسائل ارگونوميك « تطبيق انسان با كار و بالعكس » در محيط كار و ارائه طريق بمنظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود
 5. بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف گوناگون و برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار و معرفي شاغلين بمنظور انجام معاينات دوره اي
 6. آشنائي با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( P.H.C ) و فعاليت و نظارت در زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در سيستم شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور
 7. نظارت و پيگيري در امر توسعه، تاسيس، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار و نظارت بر حسن انجام كار بهداشياران كار و پرسنل مراكز مذكور با توجه به آئين نامه ها و دستورالعملهاي موجود
 8. آشنائي و آموزش و نظارت كامل در اجراي طرح هاي بهداشت حرفه اي
 9. تشكيل دوره هاي آموزشي و باز آموزي براي بهداشتياران كار، بهورزان، كاردانهاي بهداشتي و اعضاء كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با توجه به دستورالعملها و آئين نامه هاي موجود
 10. آشنايي با سيستم شبكه و مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سيستم شبكه در جهت ارائه خدمات ادغام يافته
 11. همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مراكز بهداشت در زمينه اجراي و ارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعملهاي ستادي بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه
 12. همكاري با كارشناسان بهداشت محيط در زمينه نظارت بر تامين آب آشاميدني سالم و       جمع آوري صحيح و بهداشتي زباله و فضولات و فاضلابها و ساير فاكتورهاي بهداشت محيطي
 13. هماهنگي و همكاري با كارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي و حرفه اي
 14. اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان آور محيط كار
 15. اعلام نواقص و صدور اخطاريه و رسيدگي به شكايات واصله در رابطه با كليه واحد هاي توليدي (صنعت، معدن، كشاورزي، خدمات) با توجه به قوانين و مقررات موجود
 16. آشنايي با مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، تشكيلات وزارت بهداشت و درمان در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي
 17. جمع آوري و ارسال به موقع آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي مطابق با فرمهاي مصوب
 18. مطالعه و بررسي آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه هاي مختلف بهداشت حرفه اي ( عوامل زيان آور و روشهاي اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل )
 19. ارائه و اجراي روشهاي اجرائي در جهت پايش و كنترل عوامل زيان آور موجود در محيطهاي كار منطقه
 20. انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق