۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

شرح وظایف واحد بهداشت دهان ودندان:

   1-آموزش بهداشت دهان ودندان به گروههاي هدف

   2- پيشگيري از شيوع بِيماريهاي دهان ودندان

   3-ارائه خدمات دندانپزشکي در مراکز بهداشتی درمانی تابعه

   4-تشکیل کارگاههای آموزشی وبرگزاری سمينارهای مربوطه برای دندانپزشکان وبهداشت کاران

   5-نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستائی وخانه های بهداشت

   6-تهيه وتوزيع وسايل کمک آموزشی

   7-هماهنگی جهت  تامين مواد مصرفی وتجهيزات مورد نياز واحد دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی

   8-نظارت بر آمار کار دندانپزشکان

   9-نظارت بر مطبهای دندانپزشکی با همکاری بهداشت محيط

  10-همکاری با آموزش وپرورش منطقه جهت ايجاد برنامه های آموزشی

  11-همکاری با سازمان بهزيستی جهت ايجاد برنامه های آموزشی