۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

لیدا حمزه

لیسانس بهداشت عمومی

مسئول واحد

42480412

 

    شرح وظایف :


 •   آموزش بهداشت دهان ودندان به گروههاي هدف

 •    پيشگيري از شيوع بِيماريهاي دهان ودندان

 •   ارائه خدمات دندانپزشکي در مراکز بهداشتی درمانی تابعه

 •    تشکیل کارگاههای آموزشی وبرگزاری سمينارهای مربوطه برای دندانپزشکان وبهداشت کاران

 •    نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستائی وخانه های بهداشت

 •   تهيه وتوزيع وسايل کمک آموزشی

 •   -هماهنگی جهت  تامين مواد مصرفی وتجهيزات مورد نياز واحد دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی

 •  نظارت بر آمار کار دندانپزشکان

 •    نظارت بر مطبهای دندانپزشکی با همکاری بهداشت محيط

 •   همکاری با آموزش وپرورش منطقه جهت ايجاد برنامه های آموزشی

 •   همکاری با سازمان بهزيستی جهت ايجاد برنامه های آموزشی