۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

نجمه باقری

لیسانس اتاق عمل

مسئول واحد

42480826

صدیقه سالاری

 لیسانس روانشناسی

کارگزین

42480826

 

شرح وظایف:


 •  تهیه احکام پرسنلی (رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی تبصره ۳ و ۴ و قرارداد پزشک خانواده)

 •  انجام امور مربوط به ارتقاء گروه (طبقه)

 •  انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان

 •  انجام امور مربوط به انتصاب کارکنان

 • انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان

 •  انجام امور مربوط به آموزش کارکنان

 •  انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل (شرکتی به قراردادی، قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

 •  انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

 •  انجام امور مربوط به تمدید مأموریت نیروهای مأمور

 • انجام کلیه مکاتبات مربوط به تغییر ردیف

 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

 •  صادر نمودن مفاصا حساب پرسنل

 •  صادر نمودن نامه های عدم نیاز به خدمات خارج از ساعات اداری

 •  شرکت در جلسات و سمینارهای مختلف جهت ارتقاء سطح کیفی مهارت و دانش

 •  انجام کلیه امور مربوط به مرخصی ها و ذخیره مرخصی ها

 •  انجام کلیه امور مربوط به مأموریت ها

 •  صادر نمودن انواع ابلاغ ها

 •  تهیه و تنظیم لیست گواهی انجام کار پرسنل

 •  تهیه و تنظیم انواع گزارشات از جمله گزارشات آماری

 •  تنظیم انواع لیستهای هزینه مهد، حق لباس، و...

 •  انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح آن

 •  انجام کلیه امور مربوط به اعلام شروع بکار و پایانکار، توقف از طرح و انصراف از طرح نیروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 •  انجام کلیه امور مربوط به بیمه و امور رفاهی کارکنان

 •  صادر نمودن گواهی اشتغال بکار