۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

امین حیدری

فوق لیسانس کتابداری پزشکی

مسئول درآمد

42480412

 

شرح وظایف:


 • آشنایی كامل با آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي و درآمدی

 •   رسيدگي به اسناد درآمد وكنترل آنها با صورت حسابها

 •   كنترل وثبت عمليات درآمد مراكز تابعه در دفاتر ويا نرم افزار رايانه مربوطه

 • دريافت مدارك وآمار قبوض صادره ماهانه مراكز وثبت عمليات در دفاتر وحسابرسي از مدارك ارسالي به درآمد شبكه

 • تهيه گزارش ميزان درآمدهاي نقدي وبيمه اي وارسال به استان

 • دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش( صندوق) مراكز وساير واريزيها برابر جداول زمانبندي شده وثبت سند مربوطه در سیستم

 •  دريافت صورتحساب بانكي حساب در آمد شبكه از بانك وكنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي وتهيه صورت مغايريت بانكي حساب درآمد

 •  كنترل آمار ماهانه و روزانه، مراكز بررسي وانطباق با دفاتر بخشهاي مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني مركز وكنترل آمار درآمد ماهيانه با وجوه واريزي نقدي به حساب درآمد شبكه

 •  پیگیری انتقال در آمد شبكه به حساب در آمد دانشگاه  پانزدهم و سیم هر ماه

 •  تهيه وتنظيم فرمهاو صورتحساب وتراز مالي درآمد ماهيانه شبكه وارسال به امور مالي دانشگاه

 •  تهيه آمار ماهيانه وسالينه درآمد شبكه ، محاسبه درصد افزايش ويا كاهش درآمد وپيگيري علت كاهش وافزايش در آمد مربوطه

 •  نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ويا رايانه

 •  پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

 •  بررسي علل كسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر وبرنامه ريزي در جهت رفع نواقص مربوطه وكسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي درماني وبهداشتي واعلام به موقع به مراكز تابعه جهت اجرا

 •  نظارت ، كنترل داخلي وسركشي بر عملكرد متصديان پذيرش وساير پرسنل مراكز كه در انجام خدمات به نحوي در افزايش يا كاهش درآمدها موثر ميباشند.

 •  نظارت براجراي دقيق مقررات و قوانين  درآمدي

 •  كنترل بر گردش درآمد مراکز  واعمال سطح دسترسي براي كاربران پذيرش ( صندوق ) مراكز ونظارت بر عملكرد آنان

 •  گرفتن گزارش کارکرد صندوقداران ومطابقت با ثبتهای واحد درآمد به صورت ماهیانه

 •  کنترل تعرفه های اجرایی در مراکز وخانه های بهداشتی مربوطه

 •  انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق