۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

میثم عمویی

لیسانس حسابداری

انباردار

42480826

 

         شرح وظایف :              


 • اجرای صحیح انبار داری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری

 • مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نگردد.

 • شناخت سیستم ها و روش های طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرار کالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداری آنان که در کاتالوگ ها و بروشورهای شرکت های تولید کننده کالاهای مذکور درج گردیده است

 • تنظیم صورتجلسه از نتیجه انبار گردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی در مورد علل آن

 • شرکت فعال در انبار گردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسولین اعزامی ذیصلاح که به عنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفا ً شرکت داشته با شند به کارگیری مساعی لازم در جهت تکریم و حفظ حرمت ارباب رجوع و پاسخگويي مناسب به آنها.

 • نظارت کلی بر تمام انبارهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان.

 • تعیین کالاهایی که باید در انبارها نگهداری شود.

 • نگهداری مدارک موجودیهای واقعی کالاها در انبار.

 • مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودیها در برابر مخاطرات.

 • مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تجهیزاتی و امکاناتی.

 • مراقبت در ارسال گزارشات دوره ای و مستمر و سایر مکاتبات ضروری.

 • توصیه و پیشنهاد روشهای انبارداری و اصلاحی دیگر.

 • نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوطه

 • نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت نظارت 

 • هماهنگی با واحد کارپردازی، حسابداری و معاونت بهداشتی

 • همکاری با بازرسان اعزامی حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه.

 • اعلام گزارش فوری در مورد هر نوع فعالیت و سرقت احتمالی به رئیس مرکز بهداشت.