۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظایف مسئول نقلیه

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

o درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه را بررسی مینماید

o امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیلها را مورد بررسی قرار میدهد

o میزان مواد سوختی را تعیین و کنترل میکند

o بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان نظارت مستقیم میکند

o بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه نظارت مینماید

o برنامه رفت‌و‌برگشت سرویس های اداری را تنظیم میکند

o برنامه کشیک رانندگان را در ساعات غیراداری تنظیم میکند

o بر تحویل و تحول اتومبیلها نظارت میکند

o پیشینه‌ها (مربوط به سند ماشین،لوازم یدکی،لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست،قبض انبار و)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه را نگاهداری مینماید

o به تصادفات رانندگان رسیدگی میکند

o گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها را تهیه میکند

o از کارهای انجام شده گزارش تهیه مینماید

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد