۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

علیرضا زرجان

فوق دیپلم حسابداری

مسئول امین اموال

42480412

 

       شرح وظایف :


 •   رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار

 •  تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا

 •  کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی

 •  صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال

 •  کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم16 هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

 • تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم

 • به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

 • تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ

 • ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه

 • پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه

 • ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده

 • تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه

 • تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

 • تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه

 • در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی

 • اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت

 • اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال

 • دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها