۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

معصومه بهاری

دیپلم فنی

منشی

42480126

 

شرح وظایف:


  •  دریافت ، ثبت و توزیع نامه های وارده نظارت می نماید

  • بر دریافت ، ثبت و ارسال نامه های صادره نظارت می نماید

  •  تلگرافها ، نمابرها را دریافت میکند و پس از ثبت ، آنها را ارسال می نماید

  •  بخشنامه های صادره را تکثیر ، توزیع و ابلاغ می نماید

  • سوابق مکاتبات را دریافت و آنها را در پرونده های مربوطه نگهداری می نماید

  • بر گردش مکاتبات برای حصول اطمینان از برگشت نامه ها و مدارک مربوطه به دبیرخانه پس از اقدام نظارت نموده و پیگیری می نماید

  •  در باره پروندهای راکد و جاری و برای از بین بردن برگها و پرونده های زائد گزارش های لازم را تهیه می نماید