۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظایف مسئول دبیرخانه

o بر دریافت ، ثبت و توزیع نامه های وارده نظارت می نماید

o بر دریافت ، ثبت و ارسال نامه های صادره نظارت می نماید

o تلگرافها ، نمابرها را دریافت میکند و پس از ثبت ، آنها را ارسال می نماید

o بخشنامه های صادره را تکثیر ، توزیع و ابلاغ می نماید

o سوابق مکاتبات را دریافت و آنها را در پرونده های مربوطه نگهداری می نماید

o بر گردش مکاتبات برای حصول اطمینان از برگشت نامه ها و مدارک مربوطه به دبیرخانه پس از اقدام نظارت نموده و پیگیری می نماید

o در باره پروندهای راکد و جاری و برای از بین بردن برگها و پرونده های زائد گزارش های لازم را تهیه می نماید