۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

عاطفه طغرلی

لیسانس پرستاری

سرپرستار واحد

42481862 داخلی 198 و 112

 

            برای مشاهده اسامی پرسنل شاغل در این بخش اینجا کلیک کنید

    شرح وظایف :


 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

 •   تنظیم برنامه کار و تقسیم کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف

 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر

 • برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

 • پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

 • برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات   بخش در هر شیفت کاری

 • تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

 • توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

 • شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

 • مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت

 • مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

 • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

 •   تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

 • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی

 • کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

 

شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش بستری


 • انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s

 • انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری   ، IV LINE

 • انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء

 • ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط

 • ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

 • راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی

 • انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت

 • ترخیص و آماده سازی بیمار

 • تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران

 • شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران

 • ثبت کلیه اقدامات انجام شده

 •   CPR