۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شـرح وظایـف مسئـول اتــاق عمل

۱-برنامه ریزی ماهیانه کشیک اتاق عمل

۲-برنامه ریزی فعالیت روزانه کارکنان اتاق عمل

۳-برنامه ریزی اعمال جراحی پزشکان

۴-برنامه ریزی روزانه و هفتگی ضد عفونی و استرلیزاسیون فضای اتاق عمل و تجهیزات

۵-برنامه ریزی آموزشی کارکنان اتاق عمل

۶-نظارت بر عملکرد کارکنان اتاق عمل

۷-نظارت بر رعایت معیارهای رفتاری شغلی و اخلاقی کارکنان

۸-نظارت بر استرلیزاسیون و انجام صحیح ضد عفونی اتاقهای عمل و تجهیزات موجودی در آن

۹-کنترل فضای فیزیکی اتاق های عمل

۱۰-نظارت بر گزارشات روزانه پرستاری

۱۱-نظارت بر نحوه صحیح استفاده و نگهداری از نجهیزات موجود در اتاق عمل

۱۲-صدور دستورات لازم به پرسنل اتاق عمل و هوشبری

۱۳-صدور دستورات لازم به خدمات شاغل در اتاق عمل

۱۴-ارزشیابی عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی کارکنان

۱۵- برآورد نیروهای مورد نیاز در اتاقهای عمل

۱۶-برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل

۱۷-برآورد نیازهای فضای فیزیکی اتاق عمل

۱۸-ارزشیابی ماهانه و سالانه کارکنان اتاق عمل

۱۹-درخواست نیروهای مورد نیاز اتاق عمل

۲۰-درخواست دارو و تجهیزات اتاق عمل

۲۱-درخواست نیازهای فیزیکی اتاق عمل

۲۲-آموزش وظایف محوله و قوانین و مقررات موجود در بخش

۲۳-آموزش نحوه استفاده صحیح از تجهیزات موجود در بخش

۲۴-تشکیل جلسه آموزشی درون بخشی

۲۵-تشکیل جلسه اداری درون بخشی

۲۶-شرکت در جلسات آموزشی بیمارستانی و ستادی

۲۷-شرکت در جلسات کمیته های مختلف

۲۸-شرکت در جلسات اداری بیمارستان

۲۹-ارائه گزارش فعالیتهای روزانه به مقام مافوق

۳۰-ارائه گزارش آمار روزانه و ماهانه به مقام مافوق

۳۱-ارائه گزارش عملکرد سالانه به ریاست بیمارستان

۳۲-ارائه گزارش مشکلات و کمبودهای موجود در بخش به رئیس بیمارستان