۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

شـــرح وظایــــف مسئول زایشگاه

 

۱-بررسی کمبودهای بخش و برنامه ریزی برای رفع آنها و چک روزانه داروها و وسایل مصرفی موجود در زایشگاه و در صورت خرابی رفع نقایص دستگاه و پیگیری و بررسی وسایل احياء مادر و نوزاد و ست پره اکلامپي زايشگاه

۲-تنظیم و هماهنگی برنامه کاری پرسنل بخش و بررسی و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و هماهنگی در صورت بروز مشکل.

۳-نظارت بر کار خدمات بخش و دادن آموزشهای لازم در مورد سرویس دهی مناسب در صورت لزوم.

۴-برگزاری جلسات داخلی در بخش جهت رفع مشکلات و نقایص موجود.

۵-انجام آمارهای مربوط به سرپرست بیمارستان و پیگیری موارد کمپلیکه و رفع در جهت آن موارد

۶-همراهی نمودن بیماران در امر اعزام آنها به بیرجند بعنوان مامای اعزام.

۷-تکمیل فرم ارزشیابی پرسنل زایشگاه

۸-انجام زایمان طبیعی و در موارد اورژانس موارد غیر طبیعی

۹-کلیه مراقبتهای بارداری (اعم از کنترل فشارخون و وزن و علائم خطر در این دوران و ...)

۱۰-انجام معاینات زنان و مشکلات مربوط به آنها در تمام زمینه ها

۱۱-آموزشهای لازم در امر شیردهی و تنظیم خانواده و مراقبت از نوزاد و نظافت لازم در بعد از زایمان.

۱۲-گذاشتن و کنترل و برداشتن IUD و در صورت مشکل ارجاع به پزشک

۱۳-اجرای طرح Rosily in  در زایشگاه

۱۴-تنظیم پرونده های بیماران در هنگام ترخیص و ارجاع آنها به واحد حسابداری

۱۵-راهنمایی ارباب رجوع به قسمتهای مختلف و در صورت بی بضاعت بودن بهیار راهنمائی به واحد مددکاری

۱۶-- در بیماران سزارین، تشکیل پرونده و درخواست آزمایشات مورد لزوم HCT.Hb و رزرو خون و تعیین گروه خون و Rh قند و اوره و ... سوند از مثانه

۱۷-اعلام جنسیت و نشان دادن نوزاد به مادر

۱۸-سنجش آبگار و بررسی سلامت ظاهری نوزاد

۱۹-انجام کورتاژ در صورت لزوم

۲۰-قرار دادن مادر در وضعیت راحت و کنترل و نظارت بر الحاء ثبت اثر انگشت مادر، کف پای نوزاد در پرونده و بستن دستبند نوزاد.

۲۱-درخواست آزمایشات کومبس مستقیم و غیر مستقیم و تجویز آمپول رگام در صورت لزوم.

۲۲-درخواست آزمایشات مورد نیاز برای نوزادان متولد شده از مادران دچار ناسازگاری های خونی.

۲۳-تکمیل پرونده مادر و نوزاد و صدور گواهی ولادت و اجازه انتقال مادر به بخش

۲۴-کنترل کامل وضع عمومی مادر تا دو ساعت بعد از زایمان و ثبت در پرونده (کنترل علائم حیاتی، مشاهده هر نوع ترشحات پس از زایمان و گزارش هر گونه موارد غیر طبیعی به پزشک کنترل میزان خونریزی وضعیت رحم و پرینه ، معاینه پستان و کنترل مثانه در صورت اتساع اقدام در جهت تخلیه نمودن آن.

۲۵-آموزش به مادر در مورد مراقبتهای بهداشتی مادر و نوزاد (مراقبت از پستان و نحوه شیردادن ، تغذیه ، استحمام و روش های جلوگیری از بارداری، واکسیناسیون و توجه به بند ناف و پیشگیری از هپیوترمی )

۲۶-اجازه ترخیص در مورد مادران با زایمان طبیعی پس از انجام معاینات لازم

۲۷-تجویز داروهای مجاز در صورت لزوم طبق لیست پیوست و برابر دستورالعملهای موجود.

۲۸-پاره بودن کیسه آب به مدت بیش از ۶ تا ۱۲ ساعت و وجود تب در شروع دردهای زایمانی