۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

شعله ستوده

لیسانس مامایی

سرپرستار واحد

42481862 داخلی118

 

            برای مشاهده اسامی پرسنل شاغل در این بخش اینجا کلیک کنید

    شرح وظایف :


 • جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی

 • خط مشی جهت واحد مربوط در راستای اهداف کلی سازمان

 • برنامه ریزی به منظور بهبود کیفیت خدمات مامائی در بخش زایمان و سایر بخشهای مرتبط

 • برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها,دستورالعملهای مربوط به خدمات مامائی

 • تعیین وظایف و تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

 • کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه.

 • جمع آوری و تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت ,امکانات و نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهایی جهت رفع کمبودهای موجود (تجهیزات , امکانات و نیروی انسانی)

 • بررسی آمار و علل مرگ و میر مادر و نوزاد در بخش زایمان و سایر بخشهای مرتبط.

 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل و آمار دقیق از وضعیت زائو در هر شیفت کاری.

 • برنامه ریزی جهت آموزش کارکنان جدید در خصوص قوانین و مقررات مربوطه.

 • برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

 

شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش


 • انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s

 • انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری   ، IV LINE

 • انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء

 • ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط

 • ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

 • راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی

 • انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت

 • ترخیص و آماده سازی بیمار

 • تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران

 • شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران

 • ثبت کلیه اقدامات انجام شده

 •   CPR