۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

ملکه هلیرودی

لیسانس پرستاری

سرپرستار واحد

42481862 داخلی 130و 138

 

            برای مشاهده اسامی پرسنل شاغل در این بخش اینجا کلیک کنید

   

شرح وظایف :


 •  تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

 •  تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)

 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار

 •  آشنایی کامل به CPR (احیا)

 •  همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها

 •  آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها

 •  کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص

 • همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز

 • کنترل و چک روزانه ترالی احیاء

 •  کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل

 

شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش


 • انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s

 • انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری   ، IV LINE

 • انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء

 • ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط

 • ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

 • راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی

 • انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت

 • ترخیص و آماده سازی بیمار

 • تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران

 • شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران

 • ثبت کلیه اقدامات انجام شده

 •   CPR