۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظایف مسئول واحد رادیولوژی

۱-شرکت در جلسات داخلی بیمارستان

 

۲-همکاری با ریاست مدیریت و واحد های دیگر بیمارستان

 

۳-پیگیری مسائل رادیولوژی و برطرف کردن نقص فني دستگاهها و حفظ و نگهداري از اموال و تجهيزات راديولوژي

 

۴-کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد رادیولوژی

 

۵-پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نياز بخش

 

۶-کنترل نهایی بیمه ها از نظر تاریخ ، امضا ،مهر پزشک قیمت و ارسال آنها به واحد بيمه گري

 

۷-تهیه و تنظیم کشیک پرسنل واحد

 

۸-تنظیم آمار ماهیانه و سالانه

  

۹-تهیه گرافی از بیمار مثل سایر پرسنل

 

 وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان رادیولوژی :

۱.       پذیرش بیمار طبق درخواست پزشک

۲.       کنترل بیمه‌ها با شخص بیمار

۳.       کنترل مندرجات بیمه مثل تاریخ اعتبار و سایر موارد

۴.       کمک و همیاری مریض جهت وضعیت دادن به بیمار جهت انجام گرافي

۵.       تهیه گرافی از بیمار طبق درخواست پزشک

۶.       ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی در تاریکخانه

۷.       آماده نمودن دارو و سرویس هفتگی و ماهیانه دستگاه ظهور و ثبوت

۸.       کمک به مسئول بخش جهت بهبود روند کار

۹.       کمک به بیمار و پزشک مربوطه جهت تشخیص بیماری