۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظایف مسئول فنی:

مسئول فنی داروخانه باید دکتر داروساز باشد و حضور مسئول در هر شیفت الزامیست .وظایف کلي مسئول فني دارخانه نظارت کامل بر کليه موارد فني در مورد دارها و همچنين چک كردن نسخه ها از نظر تاريخ اعتبار و قلم خوردگي،تاييد نسخ دارويي و علاوه بر آن جوابگوي مشكلات و سوالات دارويي پرسنل داروخانه و پرسنل بخشها و بيماران و... مي باشد .بطور مثال دستور دارويي به بيمار با در نظر گرفتن موارد فني ان براي جلوگيري از تداخلات دارويي و جلوگيري از مصرف دارو در دوران هاي خاص مثلا در دوران بارداري و چگونگي مصرف آن... 

شرح وظایف مسئول داروخانه:

به طور کلی مسئولیت امور اجرایی داروخانه بر عهده مسئول داروخانه می باشد ومسئول داروخانه بايد جوابگوي تمام کارهاي انجام شده در داروخانه توسط پرسنل و گزارش ان به مسئولين بيمارستان در صورت نياز.

مواردی از شرح وظایف مسئول داروخانه:

۱:چک کردن موجودی داروها و تحویل گرفتن کمبودهای دارویی از انبار دارويي

۲:نوشتن برنامه هفتگی پرسنل و نظارت بر اجرای ان

۳:چک کردن تاریخ انقضا داروها و جمع اوری داروهای تاریخ گذشته با نظارت مسئول فنی داروخانه  

۴:تغییر قیمت ها طبق لیست ارسالی از بيمه                                                                            

تکنسین امور دارویی (کاربرکامپیوتر و نسخه پیچ)و شرح وظايف وي:

به طور کلی اطلاع داشتن از داروهای موجود در داروخانه و خواندن نسخ داروئئ بیماران و تحویل دادن به بخشها:

۱:هماهنگی با بخشها جهت دادن دارو به بیماران

۲:ثبت اطلاعات دارویی بیمار که از طرف بخش وارد شده در سیستم کامپیوتري رويت مي شود

۳:گرفتن پرینت داروهای درخواستی از بخش و جمع اوری داروهای بيماران

۴:برگشت دادن داروهایی که برای بیماران مصرف نشده و به داروخانه عودت داده شده و حذف ان از لیست بيمار

۵:مرتب کردن قفسه های دارویی در پایان هر شیفت و تحويل ان به شيفت بعدي