۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظایف پرسنل شاغل در واحد آزمایشگاه:

-        کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه.

-        انجام آزمایشهای آزمایشگاهی شامل فرمول شمارش گلبولی ؛سديمانتاسيون؛هماتوکريت؛هموگلوبين،گروه خوني و غيره.

-        انجام آزمایشهای مستقیم نمونهای میکروبي و انگلي.

-         انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به امتحان کامل ادرار.

-        انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به اندازه گیری قند و اوره ،کراتینين و غيره.

-        نظارت و یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شارش باکتری،تهیه محيط هاي کشت اختصاصي و افتراقي و مراقبت و کنترل دستگاههاي فيزيکي.

-        همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی.

-        بررسی و کنترل روشها ی آزمایش و انجام آزمایش مجدد برروی موارد  مشکوک در صورت لزوم.

-        شرکت در برنامه های تخصصی و سایر برنامه های بهداشتی جهت جمع آوري اطاعات ضروري.

-        شرکت در سمینارهای مربوط بعنوان کارشناس طبق درخواست .

-        تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده و قابل نشر.

-        تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول مربوطه.

-        برگزاری کلاسهای دروس علمی در محیط کار.

-        انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.