۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

ابوذر شمسی

علوم آزمایشگاه

مسئول واحد

42481861 داخلی 171 و 181

 

برای مشاهده اسامی پرسنل شاغل در این بخش اینجا کلیک کنید

 

شرح وظایف :


 • کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه.

 • انجام آزمایشهای آزمایشگاهی شامل فرمول شمارش گلبولی ؛سديمانتاسيون؛هماتوکريت؛هموگلوبين،گروه خوني و غيره.

 • انجام آزمایشهای مستقیم نمونهای میکروبي و انگلي.

 • انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به امتحان کامل ادرار.

 • انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به اندازه گیری قند و اوره ،کراتینين و غيره.

 • نظارت و یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شارش باکتری،تهیه محيط هاي کشت اختصاصي و افتراقي و مراقبت و کنترل دستگاههاي فيزيکي.

 • همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی.

 • بررسی و کنترل روشها ی آزمایش و انجام آزمایش مجدد برروی موارد  مشکوک در صورت لزوم.

 • شرکت در برنامه های تخصصی و سایر برنامه های بهداشتی جهت جمع آوري اطاعات ضروري.

 • شرکت در سمینارهای مربوط بعنوان کارشناس طبق درخواست .

 • تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده و قابل نشر.

 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول مربوطه.

 • برگزاری کلاسهای دروس علمی در محیط کار.

 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.