۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

وجیهه خشوعی

لیسانس پرستاری

مترون

42481862 داخلی 160

ایمان رسولی

لیسانس پرستاری

سوپروایزرآموزشی

42481860 داخلی 183

 

شرح وظایف مترون :


 •  برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

 •  تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

 •  برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت عفونت و...)

 • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

 • تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

 •  ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز.

 •  مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.

 • مشارکت در طرح های پژوهشی.                                                                                                                                                                                                                             

    شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:


 •   تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)

 •   تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )

 •    اولویت بندی نیازهای آموزشی

 •    تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

 •   اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

 •   تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

 •    تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

 •    هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

 •    پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

 •    تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

 •    هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط