۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظايف واحد تجهيزات پزشكي :

1. سرپرستي و نظارت بر كار گروههاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاههاي مربوطه
2. رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي دستگاهها
3. جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه نگهداري، تعميرات و تهيه لوازم ماشي نآلات و دستگاههاي پزشكي
4. نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي براساس استانداردهاي تعيين شده
5. آموزش چگونگي تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين آلات پزشكي به تكنسينهاي تعميرات تجهيزات پزشكي
6. تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي
7. انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي
8. نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها
9. نظارت در بررسي پيشنهادهاي ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم دستگاههاي پزشكي
10. تهيه طرحهاي تجهيزاتي بيمارستان
11. نظارت در انجام تحقيقات و آزمايشهاي لازم در زمينه ساخت و تعميرات تجهيزات پزشكي و استاندارد كردن آنها
12. نظارت در تهيه پيش نويس استانداردها
13. تهيه دستورالعمل و آموزش به كاركنان واحدها درخصوص نحوه كار با دستگاهها
14. نظارت بر نحوه انجام كاليبراسيون دستگاهها
15. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق