۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

اهم شرح وظایف  :

1-       برقراري ارتباط تلفنی (داخلي و خارجي )كاركنان.

2-       مراقبت در طرز كار دستگاه مركزي تلفن و صفحه كليد و تنظيف و سرويس وسايل و ادوات مربوطه .

3-       رعايت ادب و نزاكت و خونسردي در مكالمات تلفني.

            4-       عندالزوم انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق .