۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

صدیقه ایرانپور

لیسانس روانشناسی

منشی

42481860-62

 

         شرح وظایف  :


  •    برقراري ارتباط تلفنی (داخلي و خارجي )كاركنان.

  •    مراقبت در طرز كار دستگاه مركزي تلفن و صفحه كليد و تنظيف و سرويس وسايل و ادوات مربوطه .

  •    رعايت ادب و نزاكت و خونسردي در مكالمات تلفني.

  •              عندالزوم انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق .