۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
شرح وظایف واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1) تعیین وضعیت بیمار از لحاظ دریافت نوع مراقبت مورد نیاز٬ تشکیل پرونده پزشکی برای بیمار٬ اخذ مشخصات از بیمار بر اساس شناسنامه یا مدرک معتبر به منظور تکمیل منابع اطلاعاتی٬ اخذ رضایتنامه‌های مختلف از بیمار یا بستگان وی.

2) تهیه و تنظیم آمار روزانه٬ ماهانه و سالانه از عملکرد بیمارستان و تعیین شاخص‌های آمار بیمارستانی به منظور تجزیه وتحلیل خدمات ارائه شده.

3) انجام امور سازماندهی٬ ذخیره‌‎سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روش‌های استاندارد.

4) کدگذاری بیماری‌ها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم‌های طبقه‌بندی بین‌المللی موجود.

5) همکاری در انجام بررسی کیفی مدارک پزشکی با کمیته‌های مربوطه.

6) همکاری در انجام پ‍‍‍ژوهش‌های پزشکی در بیمارستان و سایر مراکز علمی