۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
شرح وظایف:
 
1-      پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان
 

      2-  نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در مرکز اینترنت بیمارستان

      3- نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات

      4- نظارت مستمر و پیگیری امور مربوط به سیستم HIS 

      5- پیگیری خرید و کارشناسی لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

      6-  حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای IT و سایر جلسات مورد نظر مدیریت

      7- تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

      8- تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع آنها

      9- حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

     10- پشتیبانی و هماهنگی جهت رفع عیب مشکلات مرکز مخابرات بیمارستان با شرکت پشتیبان و تاسیسات

     11- رفع مشکلات شبکه در زمینه ی دربهای اکترونیکی

     12- نظارت و سرپرستی پرسنل واحد ذیربط

     13- ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی

     14- انجام سایر امور محوله از طرف مدیریت بیمارستان