۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظایف واحد درآمد
1)پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)
2) آموزش پرسنل بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری
3)پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها
4)پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات
5)تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران
6)برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد بخشها
7)جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، ،آشنایی با برنامه HIS .
8)دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .
9)تهیه جداول هزینه و درآمد بخشهای بیمارستانی
11)تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه
16)ارسال صورتحسابها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده
17)کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی
18)نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر
19)سازمان دهی فعالیتهای مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت
20)اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزایش درآمد
21)ارسال آمارهای مالی (بصورت دوره های روزانه آمار MCMC , و یک ماهه آمار HSE و 6 ماهه مثل مصدومین ترافیکی ، و نیازمندان به معاونت درمان و وزارتخانه)