۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

شرح وظایف واحد صندوق بیمارستان

دریافت وجه نقد از بیماران
تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری
محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه
جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستان