۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

 

            1-     مراجعه روزانه به بخش های بیمارستان با هدف مورد یابی و تشکیل پرونده اجتماعی بیمار

       2-      تشخیص نیازهای بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و اجتماعی مددجویان و اولویت بندی آنها.

3-      ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران و خانواده های آنان جهت حمایت های بهداشتی درمانی در راستای فرایند های درمانی مرکز.
4-      ایجاد رابطه مطلوب و سالم بین بیماران ، موسسه ، خانواده به منظور حل مشکل آنان.
5-      بررسی و پیگیری مسائل مربوط به سوء رفتارهای اجتماعی و وقوع جرم و ضرب و شتم در مورد بیماران گروههای هدف.
6-      برقراری برنامه های آموزشی جهت تطبیق شرایط بیمار با محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی.
7-      انجام برنامه های گروه درمانی برای جامعه هدف.
8-      ارتباط و همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی موجود در جامعه و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان.
9-      بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا بر تشخیص مسئول واحد.
10-   بررسی وضعیت مال بیماران و اعلام نظر تخصصی با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی.
11-   ایجاد تعامل بین بیمار و همراهان با کادر درمان و پزشکان معالج در راستای تسهیل خدمات درمانی موثر وکارامد.
12-   تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران ، تشکیل پرونده اجتماعی بیماران و ارائه به مقام مافوق.
13-   حضور در کمیته های بیمارستانی و ستادی منطبق با شرح وظایف.
14-   اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل اجتماعی و روانی در حوزه بهداشت ودرمان.
15-   شرکت در گروههای اموزشی ضمن خدمت.
16-   همکاری در جهت پیشبرد آموزشی علمی دانشجویان مددکاری اجتماعی.
17-   همکاری و مشارکت در بحران های طبیعی و اجتماعی از طریق اداره مددکاری و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع.
18-   تهیه و تنظیم برنامه های فرهنگی ، هنری و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی بیماران.
19-   انجام کلیه امور ارجاعی از طرف مسئولین مافوق.