۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

یونس نوروز پور

لیسانس روانشناسی

مددکار

42481860 داخلی133

 

     شرح وظایف:


 •        مراجعه روزانه به بخش های بیمارستان با هدف مورد یابی و تشکیل پرونده اجتماعی بیمار

 •        تشخیص نیازهای بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و اجتماعی مددجویان و اولویت بندی آنها.

 • ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران و خانواده های آنان جهت حمایت های بهداشتی درمانی در راستای فرایند های درمانی مرکز.

 • ایجاد رابطه مطلوب و سالم بین بیماران ، موسسه ، خانواده به منظور حل مشکل آنان.

 • بررسی و پیگیری مسائل مربوط به سوء رفتارهای اجتماعی و وقوع جرم و ضرب و شتم در مورد بیماران گروههای هدف.

 • برقراری برنامه های آموزشی جهت تطبیق شرایط بیمار با محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی.

 • انجام برنامه های گروه درمانی برای جامعه هدف.

 • ارتباط و همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی موجود در جامعه و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان.

 • بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا بر تشخیص مسئول واحد.

 • 1بررسی وضعیت مال بیماران و اعلام نظر تخصصی با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی.

 • ایجاد تعامل بین بیمار و همراهان با کادر درمان و پزشکان معالج در راستای تسهیل خدمات درمانی موثر وکارامد.

 • تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران ، تشکیل پرونده اجتماعی بیماران و ارائه به مقام مافوق.

 • حضور در کمیته های بیمارستانی و ستادی منطبق با شرح وظایف.