۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مهران صفی نتاج

لیسانس پرستاری

سرپرستار واحد

42481862 داخلی 106

مطهره طغرلی

لیسانس پرستاری

پرستار

42481862 داخلی 106

 

    

    شرح وظایف :


 • پذیرش وارزیابی مددجو قبل از دیالیز

 •  بررسی و حمایت روانی-جسمی مددجو جهت دیالیز

 • بررسی وضعیت مددجو از نظر انواع هپاتیتHIV, و انجام تدابیر لازم در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق

 • رعایت اصول جداسازی در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق

 • برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون براساس ضوابط مربوطه

 • بررسی راه های دستیابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکن

 •  دستیابی به عروق به روش استاندارد از طریق فیستول/کاتترهای دو جداره/کورتکس وسایر روش ها

 •  انجام مراقبت پرستاری از راه عروقی باز در مددجویان

 • رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیمار های منتقله از راه خون

 • انتخاب صافی مناسب براساس وضعیت مددجو

 • انجام و بررسی آزمایشات قبل,حین و بعد از دیالیز و تعیین شرایط دیالیز مددجو

 •  آماده کردن دستگاه دیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو

 • ست کردن دستگاه به روش استاندارد,شست و شو و آماده کردن ست و صافی دستگاه دیالیز

 •  اتصال مددجو به دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشک و راههای دستیابی به عروق ,تنظیم دستگاه بر اساس نیازهای خاص

 • هماهنگی,کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاههای دیالیز و سیستمRO

 •  بررسی نتایج آزمایشات قبل و بعد از همودیالیز و گزارش موارد ضروری به پزشک

 •  ارائه مراقبت های خاص حین دیالیز جهت پیشگیری از عوارض,کنترل و درمان حین دیالیز از قبیل: پارگی ست و صافی,لخته شدن صافی,قطع برق,خرابی دستگاه

 •  ارائه مراقبت های خاص حین دیالیز جهت پیشگیری از عوارض,کنترل و درمان حین دبالیز از قبیل افت فشارخون,کرامپ عضلانی,درد قفسه سینه و..

 •  بررسی وضعیت مددجو از نظر میزان نیاز به هپارین و تنظیم دستگاه جهت تزرق هپارین

 • بررسی مددجو و ارائه مراقبت های خاص دراویی یا توجه به ویژگی های دارو به منظور پیشگیری از عوارض

 •  بررسی مددجو از نظر علایم کم خونی و اتخاذ تدابیر لازم با نظر پزشک

 •  تعیین و محاسبه میزان کفایت دیالیز در مددجویان واتخاذ تصمیمات لازم با نظر پزشک

 •  جدا نمودن مددجو از دستگاه بعد از انجامئ دیالیز و انجام مراقبت های لازم حین قطع و بعد از دیالیز

 •  شستشوی دستگاه دیالیز براساس استانداردها

 •  هماهنگی جهت انجام کشت های منظم از دستگاه دیالیز

 •  تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده مددجو و ارائه آموزش های لازم

 •  بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم جهت دیالیز در منزل در صورت اممکان

 •  بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی مددجو و ارجاع و به واحدهای ذیربط در صورت امکان

 •  هماهنگی با تیم درمان در انجام فرایندهای تشخیصی,درمانی و توانبخشی

 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق