۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

شکوفه بختیاری

لیسانس

مسئول پذیرش

42481860 داخلی 182

محمود فاضلی

لیسانس

پذیرش

42481860 داخلی 182

شرح وظایف:


 •  برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف

 • پذیرش بیماران

 • تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات

 •  ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش

 • ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار

 • ثبت اطلاعات بیمار و نوبت دهی از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر

 • ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران

 •  اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است

 • تعیین نوبت مجدد پذیرش طبق دستور پزشک

 • همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان

 •  دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

 •  پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود