۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

فاطمه حسن پور

دیپلم

تجربی

مسئول درآمد

42481860 داخلی 162

 

شرح وظایف:


  •  اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.

  • اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی

  • تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه

  •  تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید

  •  رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است

  •  محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص7

  •  تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر

  • دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه

  •  دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS