۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام خدمت

محل ارائه خدمت

روزهای ارائه

معاینه و ویزیت بیماران

کلیه مراکز خدمات جامع سلامت

همه روزه

 داروئی

کلیه مراکز خدمات جامع سلامت

همه روزه

 دندانپزشکی

کلیه مراکز خدمات جامع سلامت

 روز های سه شنبه و چهارشنبه هر هفته

رادیولوژی و سونوگرافی

بیمارستان امام حسین(ع)

یکشنبه و دو شنبه و سه شنبه هر هفته

آزمایشگاهی

کلیه مراکز خدمات جامع سلامت

چهارشنبه هر هفته

کارت سلامت

مرکز بهداشت شهرستان

همه روزه

مشاوره قبل از ادواج

مرکز بهداشت شهرستان

دوشنبه و چهار شنبه هر هفته