۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

تلفنهای تماس با شبکه بهداشت و درمان: 42481893-42480412-42480445

تلفنهای تماس با مدیریت :42480126

فاکس:42480126-42480487

 

تلفنهای بیمارستان: 42481858-62

فاکس:42481861