۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
 

 

     شرح وظایف رئیس بیمارستان
 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات و مدارک محرمانه.
 • برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی
 • مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان مؤسسه متبوع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدف های تعیین شده
 • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، آئین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش های لازم
 • انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و با سیم دستگاه متبوع
 • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه
 • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم
 • ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان
 • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق
     تماس با حراست:
 • تلفن: 42480487-034
 • دورنگار: 42480487-034
 • پست الکترونیک:amin.hoseini95@gmail.com