۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
 

 

     شرح وظایف  سرپرست

1- نظارت بر اجراي صحيح سياست ها و خط مشي ها و وزارت مطبوع در شهرستان به ويژه در مسائل بهداشتي .

2- شناخت مسائل و مشكلات بهداشتي و درماني  منطقه .

3- ايجاد هماهنگي لازم بين ارگانها و نهاد ها و ساير سازمانهاي دولتي بمنظور پيشبرد برنامه بهداشتي و درماني .

4- نظارت و رسيدگي و اخذ تصميمات لازم در اداره امور اداري و مالي ستاد و واحد هاي تابعه شبكه .

5- ايجاد هماهنگي لازم با مركز بهداشت استان براي تعيين و تامين نيروي انساني متعهد مورد نياز .

6- فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم در جهت برقراري ارتباط و هماهنگي بين اجزاي شبكه از سطوح پايين تا بالا .

7- هدايت و نظارت بر حسن جريان امور واحد هاي اجرايي تابعه از طريق سركشي هاي مستمر به آنها و اتخاذ تصميم لازم .

8- پيش بيني و تهيه وسايل و تجهيزات و دارو هاي مورد نياز واحد هاي عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش .

9- نظارت و كنترل بر واحد هاي بهداشتي و درماني بخش خصوصي و هدايت آنها در جهت خط مشي هاي وزارت بهداشت و درمان و مركز بهداشت استان .

10- تشكيل كميته هاي فني و تخصصي بمنظور پيشبرد برنامه هاي بهداشتي و درماني و آموزشي .

11-پيشنهاد و تنظيم بودجه بر اساس برنامه هاي تنظيم شده و نظارت بر حسن اجراي دستور العمل هاي بودجه مصوب و جلوگيري از هزينه اعتبارات بهداشت در بخش درمان .

12- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوط به مواد داروئي ، غذائي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي حوزه تحت پوشش .

13- تشويق و ترغيب مردم بمنظور مشاركت فعال آنان در جهت اجراي برنامه هاي مورد نظر

14- نظارت بر گسترش و كيفيت خدمات آزمايشگاهي و داروئي حوزه تحت پوشش .

15- نظارت بر ارزشيابي واحد هاي تابعه


     تماس با سرپرست:
  • تلفن: 42480445-034
  • دورنگار: 42480126-034
  • پست الکترونیک:m.amiripak97@gmail.com