۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد   

مهندس مرتضی امیری پاک

ریاست شبکه و مرکز بهداشت 

کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس:42480126

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف 


 • نظارت بر اجراي صحيح سياست ها و خط مشي ها و وزارت مطبوع در شهرستان به ويژه در مسائل بهداشتي .

 •  شناخت مسائل و مشكلات بهداشتي و درماني  منطقه .

 • ايجاد هماهنگي لازم بين ارگانها و نهاد ها و ساير سازمانهاي دولتي بمنظور پيشبرد برنامه بهداشتي و درماني .

 •  نظارت و رسيدگي و اخذ تصميمات لازم در اداره امور اداري و مالي ستاد و واحد هاي تابعه شبكه .

 •  ايجاد هماهنگي لازم با مركز بهداشت استان براي تعيين و تامين نيروي انساني متعهد مورد نياز .

 • فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم در جهت برقراري ارتباط و هماهنگي بين اجزاي شبكه از سطوح پايين تا بالا .

 •  هدايت و نظارت بر حسن جريان امور واحد هاي اجرايي تابعه از طريق سركشي هاي مستمر به آنها و اتخاذ تصميم لازم .

 • پيش بيني و تهيه وسايل و تجهيزات و دارو هاي مورد نياز واحد هاي عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش .

 •  نظارت و كنترل بر واحد هاي بهداشتي و درماني بخش خصوصي و هدايت آنها در جهت خط مشي هاي وزارت بهداشت و درمان و مركز بهداشت استان .

 • تشكيل كميته هاي فني و تخصصي بمنظور پيشبرد برنامه هاي بهداشتي و درماني و آموزشي .

 • پيشنهاد و تنظيم بودجه بر اساس برنامه هاي تنظيم شده و نظارت بر حسن اجراي دستور العمل هاي بودجه مصوب و جلوگيري از هزينه اعتبارات بهداشت در بخش درمان .

 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوط به مواد داروئي ، غذائي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي حوزه تحت پوشش .

 • تشويق و ترغيب مردم بمنظور مشاركت فعال آنان در جهت اجراي برنامه هاي مورد نظر

 • نظارت بر گسترش و كيفيت خدمات آزمايشگاهي و داروئي حوزه تحت پوشش .

 • نظارت بر ارزشيابي واحد هاي تابعه