۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد   

 امین حسینی

معاون بهداشتی

کارشناسی ارشد حقوق

شماره تماس:42480487

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:


  • برنامه ریزی بهداشتی با رعایت شرایط خاص شهرستان و رعایت اولویته-برنامه ریزی بهداشتی با رعایت شرایط خاص شهرستان و رعایت اولویتها 

  • ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و ارتباط سازمانی موثر                                                     

  • نظارت و ارزشیابی منظم واحدها و کارکنان واحدهای تابعه                                                                    

  • نظارت بر اجرای برنامه ها و دستورالعملهای بهداشتی کشور و منطقه در شهرستان                                   

  • ارائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و دولتی 

  • ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و ارتباط سازمانی موثر                                                     

  • نظارت و ارزشیابی منظم واحدها و کارکنان واحدهای تابعه  

  • نظارت بر اجرای برنامه ها و دستورالعملهای بهداشتی کشور و منطقه در شهرستان                                   

  • ارائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و دولتی