۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۵ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر   

دکتر حمیده حبیبی

ریاست بیمارستان امام حسین(ع)

متخصص کودکان

شماره تماس:42481860

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف:


 • پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

 • جلب همکاریهای برون سازمان

 • پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

 • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

 • -نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

 • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

 • ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان

 • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

 • مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

 • نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

 • انتصاب و عزل کارکنان

 • شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق