۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

تمام صندوق های بیمه خدمات درمانی از قبیل:(کارمندی، بیمه روستائی، بیمه سلامت، ایرانیان و سایر اقشار)
- تامین اجتماعی: عادی و اجباری
-نیروهای مسلح
-فولاد
-بازنشستگان و بیماران خاص

- سینا

-دی